نفس عشق را با بهار تازه کنیم

بهاری دیگر در راه است، زمستانی دیگر سرشد واین تجلی آیه حیات است که صبح از پس شب می آید وبیداری از پس خواب ، پس به شکرانه بیداری دیگر بارطبیعت ، یگانه جهان آفرین را که جان مایه هستی از اوست سپاس می گوئیم واز درگاه رحمتش بیداری جانها را طلب می کنیم ، به آیینی کهن هر سال در آستانه نوروز خانه وکاشانه را غبار می روبیم وبه جلوه ای نو جلا می دهیم :
عید آمد وماخانه خود را نتکاندیم گردی نفشاندیم وغباری ننشاندیم
من دانم وخونین دلت ای خسته کبوتر سالی سپری گشت و تو را ما نپراندیم
اما نهان خانه دل را چه؟ تکاندن خانه از غبار آسان است ، اما برای خانه تکانی دل باید که لطف الهی شامل شود ورحمت واسعه اش به خود وانگذاردمان . وهمین است که هر سال در آستانه سال نو زمزمه می کنیم یا مقلب القلوب والا بصار … ای گرداننده دلها جان ما را آنچنان برگردان که جز به سوی تو رو به هیچ آفتابی نگردد وجز به دریای رحمت تو به مرحمتی دل خوش نکند .
واینک دگر بار آمدن نوروزفرصتی است برای طلب چنین رحمتی واگر نهان خانه دل را جز به دوست بسپاریم حاشا که آستان لطف الهی اش نا امیدمان سازد ، فرصتی که نفس عشق را با بهار تازه کنیم ،پس بار دیگربا دلی سوی او سال دیگر آغاز می کنیم به پشتوانه ای از خدا وتجربه وامید وبخشش الهی اش. اینک که فرشته نوروز لبخند خود را نثار سرزمین های وسیع ایران وآنچه در آفتاب تمدن ایران اسلامی قرار دارد نموده است ودر لطافت بهاری نفس می کشد وزندگی با زیبا یی های روز افزون طبیعت زیباتر وشیرین تر می شود به طبیعت سلامی دوباره باید گفت . شاید زیباترین چهره کره زمین درطول سال مربوط به همین روزها باشد ، روزهایی که جسم ماهم نوعی جوانی وتازگی را تجربه می کند .
بار دیگر در آین آستانه سال نو ، عید سعید باستانی نوروز رابه تمامی سبز اندیشان دوستدار طبیعت تبریک عرض نموده وامید است به یاد هر شهید گرانقدر، بزرگی وعزیزی از دست رفته نهال بنشانیم وبه نونهالان خود بیاموزیم که عشق به طبیعت را در وجود خود نهادینه نمایند .
برصحن چمن نسیم نوروز خوش است دنیا زبهاری ام افروز خوش است
هم شعله آفتاب هم ساغر گل هر روز بهار شاد وپیروز خوش است
هم باد بهار ونرمش سوسن ویاس هم بلبل مست وعشق جانسوز خوش است
گل غرقه خنده ، کودکان سرخوش ومست خوش باش کنون که عید هر روز خوش است


پرویز ملک زاده محقق علوم باغی وگیاهی